Algemene Voorwaarden (AV) voor het gebruik van het Thync.it Platform

 

  1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op de registratie, login en het gebruik van de Thync.it diensten op het Thync.it Platform, www.thync.it ("Gebruik"). DynaTag AG ontwikkelt en exploiteert het Thync.it platform. Door gebruik te maken van de diensten van het Thync.it Platform, accepteert u de volgende algemene voorwaarden volledig. DynaTag AG behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden beschikbaar gesteld op de website van Thync.it en treden in werking met hun publicatie. De respectieve versie van de ALGEMENE VOORWAARDEN die van toepassing is op het moment van gebruik is bepalend voor de contractuele relatie.

 

  1. Registratie en login

Om het Thync.it platform te gebruiken, moet u zich registreren en een ledenaccount openen. U stemt ermee in om de informatie die nodig is voor registratie naar waarheid te verstrekken en deze onmiddellijk bij te werken. Het gebruik van persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is geregeld in de Verklaring Bescherming Persoonsgegevens, die integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. De diensten die beschikbaar zijn op het Thync.it platform hebben betrekking op producten (datamappen) en diensten (diensten) die kunnen worden afgenomen via de Thync.it webshop https://shop.thync.it, rechtstreeks bij DynaTag of via een Thync.it dealer ("Thync's"). Op het gebruik van de webshop zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing.

 

  1. Services

DynaTag AG stelt het Thync.it platform gratis ter beschikking aan alle geregistreerde klanten ("leden"). DynaTag kan het aanbod van diensten op het Thync.it platform op elk moment wijzigen of de levering van diensten stopzetten. De klant kan gegevens verzamelen, uploaden, wijzigen, verwijderen en delen op het Thync.it platform ("bewerken"). De intellectuele eigendom van deze gegevens en bestanden blijft bij de rechthebbende. DynaTag verwerft geen intellectuele eigendomsrechten van de gegevens en bestanden door middel van bewerking. Bestanden en gegevens die op het prikbord worden gedeeld, mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende. De rechthebbende stemt in met de verwerking van een niet-commercieel hergebruik, in het bijzonder van afbeeldingen, door derden die toegang hebben tot het prikbord. De klant verbindt zich ertoe geen illegale bestanden en inhoud te uploaden of te delen op het Thync.it platform. In het bijzonder moet de bescherming van de persoonlijkheid worden gewaarborgd. De bestanden kunnen tijdens het uploaden door de cloudprovider worden gecontroleerd en maximaal worden verwijderd. Er is geen recht op onbeperkte gegevensopslag. DynaTag behoudt zich ook het recht voor om illegale of ongepaste inhoud van de servers (en back-upservers) op elk moment onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. Bovendien behoudt DynaTag zich het recht voor om geregistreerde klanten, inclusief hun bestanden, te verwijderen, hun toegang te beperken of hun ledenaccount te blokkeren in geval van een schending van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

  1. Prices

Het gebruik van het Thync.it platform is gratis. Thync's worden gekocht via de webshop, DynaTag of Thync.it handelaar en direct toegewezen aan uw account. Thync's kunnen individueel of in groepen worden gekocht. Extra Thync's kunnen ook worden toegewezen aan een eerder gekocht product van Thync.it. Het is ook mogelijk om Thync's te kopen voor het account van een ander lid en deze daar te laten boeken. Extra modules of upgrades kunnen ook worden gekocht en geactiveerd via de webshop, bij DynaTag of bij een Thync.it dealer. Prijzen voor Thync's, add-ons en upgrades zijn te vinden in de webshop of in het aanbod.

 

  1. Garantie

DynaTag verleent haar diensten in het kader van zorgvuldigheid en vakmanschap, voor zover DynaTag daartoe niet wordt verhinderd door omstandigheden waarvoor zij niet verantwoordelijk is. DynaTag garandeert geen ononderbroken, foutloze en probleemloze diensten geleverd door derden waarvan DynaTag beweert diensten te leveren zoals de levering van communicatienetwerken, IT-infrastructuren of clouddiensten.

 

  1. Aansprakelijkheid

DynaTag is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, adequaatheid of rechtmatigheid van gegevens, bestanden, inhoud en informatie die op het Thync.it Platform worden verwerkt. DynaTag is niet aansprakelijk voor de ononderbroken en onbeperkte beschikbaarheid van het Thync.it Platform. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn schadeclaims van de klant volledig uitgesloten. DynaTag is in het bijzonder niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade zoals winstderving, reputatieschade of verlies van gegevens als gevolg van aantasting of onderbreking van de beschikbaarheid van de diensten van DynaTag, evenals het falen van distributiekanalen of transmissiefouten.

 

  1. Plaats van jurisdictie en toepasselijk recht

Deze AV en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de relatie tussen DynaTag en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Zwitserse recht, met uitsluiting van conflicterende wettelijke normen en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG). De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen DynaTag en de klant die voortvloeien uit het gebruik van deze website is Zürich/ZH (Zwitserland).